فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 608، نیمه اول آبان 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

تشدید تضادها و گذار کشمکش‌ها به عرصه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی آیا آخرین بحران نیست؟

1

جنایات "ناتو" و شواری ملی انتقالی در لیبی

1

جنبش پرداخت نکردن قبوض گاز و برق و بن‌بست سیاست آزادسازی قیمت‌ها

1

نقض حقوق بشر یا نقض حقوق اصلاح‌طلبان

1

وظایف فوری انقلاب اجتماعی، اقدامات فوری عمومی اجتماعی و رفاهی در حکومت شورایی، کار، نان، مسکن

4

کمک های مالی

7

رادیو دمکراسی شورایی

10