فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 631، نیمه دوم مهر 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

مرحله تعیین کننده در نزاع جناح‌ها

1

بورژوازی ایران راه حلی برای بحران اقتصادی ندارد

1

طومار اعتراضی و تاکتیک صحیح مارکسیستی

1

کمک های مالی

7

مبارزه کارگران و زحمتکشان اروپا علیه سیاست های ریاضتی

8

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

9

یادداشتهای سیاسی

-          شصت و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، سخنرانی نتانیاهو، جنگ قدرت میان اسرائیل و ایران

10

-          شصت و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، سخنرانی احمدی نژاد، عقب نشینی و بروز کشمکش های جدید در درون حاکمیت

12