فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 635، نیمه دوم آذر 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

"انتخابات" ریاست جمهوری، شارلاتانیسم و عوام‌فریبی

1

نقش اعتصاب عمومی سیاسی در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی

1

ادامه ی انقلاب در مصر

1

سهم جان مردم کمتر از سهم ماشین های لوکس

1

کمک های مالی

9

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

9

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

9

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

یادداشتهای سیاسی

-          یک پیروزی برای مردم فلسطین

10

-          تحریم‌های بین‌المللی و داستانی که ادامه دارد

12

آغاز پخش برنامه‌های تلویزیونی دمکراسی شورایی

12