فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 637، نیمه دوم دی 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

ارتجاع، نگران فوران خشم و نارضایتی از درون شکاف در بالا

1

طبقه کارگر و ضرورت مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد

1

فشار بر کارگران آگاه و پیشرو نشانه‌ی هراس رژیم از طبقه‌ی کارگر

1

گسترش فقر و رابطه ی آن با بروز ناهنجاری های اجتماعی

1

کمک های مالی

4

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

4

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

زنده باد سوسیالیسم

7

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

یادداشتهای سیاسی

-          بحران عراق و موقعیت کنونی نوری المالکی

10

تلویزیون دمکراسی شورایی

10