فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 642، نیمه اول فروردین 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

حقیقت، دشمن جمهوری اسلامی‌ست

1

نقد و نگاهی بر "نشست مشترک احزاب، سازمان‌ها و نهادهای چپ و کمونیست"

1

زنده باد استقلال طبقاتی کارگران! زنده باد مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد!

1

دیکتاتوری اسلامی مردم مصر را تهدید می‌کند

1

کمک های مالی

9

یادداشتهای سیاسی

-          با تعیین حداقل دستمزد سال 92، سفره کارگران باز هم تهی تر گشت

10

-          بحران سوریه و گسترش آن به خارج از مرزهای این کشور

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12