فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 661، نیمه دوم دی 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

سیستم اقتصادی و سیاسی فسادپرور

1

از مبارزه علیه بردگی پیمانی تا پیکار برای رهائی از بردگی مزدی

1

افزایش 66 درصدی تعرفه‌های درمانی و نتایج آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان

1

سرنوشت مردم عراق، یک تراژدی بزرگ انسانی

1

کمک های مالی

5

ضمیمه کار شماره 661

 

-          گزارشی از وضعیت کارگران ساختمانی، محروم‌ترین و بی‌حقوق‌ترین بخش طبقه کارگر ایران

7

-          پرسش های یک کارگر باسواد / برتولت برشت / ترجمه بهروز مشیری

18

زنده باد سوسیالیسم

21

یادداشتهای سیاسی

-          مرگ خاموش کارگران در حوادث ناشی از کار بی ارزشی جان کارگران در مقابل سود بری بیشتر

22

-          بزرگترین اعتصاب کارگران صنایع پوشاک کامبوج، برای افزایش دستمزد

24

تلویزیون دمکراسی شورایی

24