کتاب، اعلامیه...

عملیات
16 اردیبهشت 1377 فروزانتر باد آتش خشم توده های شورشگر
24 تیر 1343 قطعنامه راجع به سوالات معینی درباره تاریخ حزب ما
31 فروردین 1358 کار برای بیکاران
بدون تاریخ کارنامه سیاستهای توطئه‌گرانه و تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا و سوسیال امپریالیسم شوروی
31 شهریور 1367 کردستان، ترسیم افق پیروزی در کانون تلاقی تضادها
22 فروردین 1379 کنفرانس تدارکاتی سفر خاتمی به آلمان بهم خورد
24 فروردین 1358 گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر
1359 گزارشی از سومین شورای اتحادیه کمونیستهای ایران
25 تیر 1379 گزارشی از کارزار مبارزاتی علیه سفر خاتمی به آلمان
04 تیر 1366 ما و قطعنامه 6 جریان و شخصیت سیاسی
مرداد 1362 مبارزه طبقاتی در چین
فروردین 1377 مصاحبه نشریه حقیقت با سخنگوی حزب کمونیست افغانستان
تیر 1367 مقاله هایی از حقیقت در افشا و طرد رویزیونیستهای راه کارگر
شهریور 1370 منتخبی از اعلامیه های اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران، 1366 تا 1370
11 تیر 1359 مهدی علوی شوشتری جاودانه شد
1364 میراث کمینترن: تئوری بحران عمومی
17 آبان 1358 نابود باد امپریالیسم آمریکا
بهمن 1358 وحدت مساله مرکزی و محوری م-ل
فروردین 1366 ویتنام: سقط انقلاب
11 اردیبهشت 1372 هرچه برافراشته تر باد پرچم سرخ مائوتسه دون

صفحه‌ها