کمونیست، ارگان سازمان انقلابیون کمونیست - م.ل

عملیات
شهریور 1349 شماره 1
آبان 1349 شماره 2
دی 1349 شماره 3
اردیبهشت 1350 شماره 4
تیر 1350 شماره 5
شهریور 1350 شماره 6
آبان 1350 شماره 7
دی 1350 شماره 8
اسفند 1350 شماره 9
تیر 1351 شماره 10
اسفند 1351 شماره 12
اردیبهشت 1352 شماره 13
مرداد 1352 شماره 14
مهر 1352 شماره 15
آذر 1352 شماره 16
اسفند 1352 شماره 17
اردیبهشت 1353 شماره 18
آذر 1353 شماره 19
فروردین 1354 شماره 20
خرداد 1354 شماره 21
اسفند 1354 شماره 22
فروردین 1355 شماره 23
اردیبهشت 1355 شماره 24
خرداد 1355 شماره 25
تیر 1355 شماره 26
مرداد 1355 شماره 27
شهریور 1355 شماره 28