ایرانیان در میان انگلیسیان، دنیس رایت، ترجمه کریم امامی