آزادی، دور دوم، شماره 22 و 23، وابسته به جبهه دموکراتیک ملی ایران