فصلی در گلسرخ

عملیات
اسفند 1361 شماره 7
زمستان 1364 شماره 9
پاییز 1365 شماره 10
بهار 1366 شماره 11
بهار 1367 شماره 12