عباس جمشیدی رودباری، شعری از سعید سلطانپور

شعری از سعید سلظانپور

با صدای چریک فدایی خلق عباس جمشیدی رودباری

این شعر در آبان سال 1347 در رابطه با مبارزات کردستان سروده شده و سال 1349، با صدای چریک فدایی خلق عباس جمشیدی رودباری بر روی کاست ضبط شده است.

از دکتر فردوس جمشیدی رودباری که نسخه منحصر به فرد آن را در اختیارم گذاشتند،سپاسگزارم.


عملیات
بدون تاریخ

cherikha_ta_1357-abbas_jamshidi.mp3

صدای چریک فدایی خلق عباس جمشیدی رودباری