نبرد خلق، ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

اسناد این بخش توسظ دوست گرامی، جهان گویا اسکن شده است

عملیات
10 شهریور 1363 شماره 1
05 مهر 1363 شماره 2
مهر 1363 شماره 3
آبان 1363 شماره 4
آذر 1363 شماره 5
دی 1363 شماره 6
19 بهمن 1363 شماره 7
بهمن 1363 شماره 8
اسفند 1363 شماره 9
فروردین 1364 شماره 10
اردیبهشت 1364 شماره 11
خرداد 1364 شماره 12
تیر 1364 شماره 13
مرداد 1364 شماره 14
شهریور 1364 شماره 15
مهر 1364 شماره 16
آبان 1364 شماره 17
آذر 1364 شماره 18
دی 1364 شماره 19
بهمن 1364 شماره 20
اسفند 1364 شماره 21
فروردین 1365 شماره 22
اردیبهشت 1365 شماره 23
خرداد 1365 شماره 24
تیر 1365 شماره 25
مرداد 1365 شماره 26
شهریور 1365 شماره 27
مهر 1365 شماره 28
آبان 1365 شماره 29
آذر 1365 شماره 30
دی 1365 شماره 31
بهمن 1365 شماره 32
اسفند 1365 شماره 33
فروردین 1366 شماره 34
اردیبهشت 1366 شماره 35
خرداد 1366 شماره 36
تیر 1366 شماره 37
مرداد 1366 شماره 38
شهریور 1366 شماره 39
مهر 1366 شماره 40
آبان 1366 شماره 41
آذر 1366 شماره 42
دی 1366 شماره 43
بهمن 1366 شماره 44
01 فروردین 1367 شماره 45
01 اردیبهشت 1367 شماره 46
01 خرداد 1367 شماره 47
01 تیر 1367 شماره 48
01 شهریور 1367 شماره 49-50
01 مهر 1367 شماره 51

صفحه‌ها