کار، ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران-اقلیت

کم و کاستی‌های آرشیو این نشریه با استفاده از "تارنمای کتاب فارسی" تکمیل شد.

www.ketabfarsi.org

عملیات
شهریور 1371 شماره 259
آبان 1371 شماره 260
دی 1371 شماره 261
اسفند 1371 شماره 262
اردیبهشت 1372 شماره 263
تیر 1372 شماره 264
شهریور 1372 شماره 265
آبان 1372 شماره 266
دی 1372 شماره 267
اسفند 1372 شماره 268
اردیبهشت 1373 شماره 269
تیر 1373 شماره 270
شهریور 1373 شماره 271
آبان 1373 شماره 272
دی 1373 شماره 273
بهمن 1373 شماره 274
اسفند 1373 شماره 275
فروردین 1374 شماره 276
اردیبهشت 1374 شماره 277
خرداد 1374 شماره 278
تیر 1374 شماره 279
مرداد 1374 شماره 280
شهریور 1374 شماره 281
مهر 1374 شماره 282
آبان 1374 شماره 283
آذر 1374 شماره 284
دی 1374 شماره 285
بهمن 1374 شماره 286
اسفند 1374 شماره 287
فروردین 1375 شماره 288
اردیبهشت 1375 شماره 289
خرداد 1375 شماره 290
تیر 1375 شماره 291
مرداد 1375 شماره 292
شهریور 1375 شماره 293
مهر 1375 شماره 294
آبان 1375 شماره 295
آذر 1375 شماره 296
دی 1375 شماره 297
بهمن 1375 شماره 298
اسفند 1375 شماره 299
فروردین 1376 شماره 300
اردیبهشت 1376 شماره 301
خرداد 1376 شماره 302
تیر 1376 شماره 303
مرداد 1376 شماره 304
شهریور 1376 شماره 305
مهر 1376 شماره 306
آبان 1376 شماره 307
آذر 1376 شماره 308

صفحه‌ها