کار، ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران-اقلیت، شماره 61، 13 خرداد 1359 تا شماره 296، آذر 1375

کم و کاستی‌های آرشیو این نشریه با استفاده از "تارنمای کتاب فارسی" تکمیل شد.

www.ketabfarsi.org

عملیات
تیر 1371 فهرست شماره 258
شهریور 1371 فهرست شماره 259
آبان 1371 فهرست شماره 260
دی 1371 فهرست شماره 261
اسفند 1371 فهرست شماره 262
اردیبهشت 1372 فهرست شماره 263
تیر 1372 فهرست شماره 264
شهریور 1372 فهرست شماره 265
آبان 1372 فهرست شماره 266
دی 1372 فهرست شماره 267
اسفند 1372 فهرست شماره 268
اردیبهشت 1373 فهرست شماره 269
تیر 1373 فهرست شماره 270
شهریور 1373 فهرست شماره 271
آبان 1373 فهرست شماره 272
دی 1373 فهرست شماره 273
بهمن 1373 فهرست شماره 274
اسفند 1373 فهرست شماره 275
فروردین 1374 فهرست شماره 276
اردیبهشت 1374 فهرست شماره 277
خرداد 1374 فهرست شماره 278
تیر 1374 فهرست شماره 279
مرداد 1374 فهرست شماره 280
شهریور 1374 فهرست شماره 281
مهر 1374 فهرست شماره 282
آبان 1374 فهرست شماره 283
آذر 1374 فهرست شماره 284
دی 1374 فهرست شماره 285
بهمن 1374 فهرست شماره 286
اسفند 1374 فهرست شماره 287
فروردین 1375 فهرست شماره 288
اردیبهشت 1375 فهرست شماره 289
خرداد 1375 فهرست شماره 290
تیر 1375 فهرست شماره 291
مرداد 1375 فهرست شماره 292
شهریور 1375 فهرست شماره 293
مهر 1375 فهرست شماره 294
آبان 1375 فهرست شماره 295
آذر 1375 فهرست شماره 296

صفحه‌ها