تحلیل هفتگی

تحلیل هفتگی سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت پس از توقیف نشریه کار در سال 1361 منتشر می‌شد. نسخه‌ای که در دست دارم یک "جمع‌آوری"‌ست که به صورت کتابی توسط هواداران این سازمان در خارج از کشور تهیه و تنظیم شده استو شماره‌های 1 تا 30 را دربر می‌گیرد. از برخی از شماره‌ها مطلبی آورده نشده است. متاسفانه این نسخه به صورت موضوعی تنظیم شده و موضوعات مندرج در آن بدون تاریخ انتشار هستند و در زیر هر مظلب تنها شماره تحلیل هفتگی نوشته شده است. آنچه که در این سایت در اختیار مراجعه‌کنندگان گرامی گذاشته می‌شود براساس شماره تنظیم شده است. صفحه اول و فهرست کتاب در فایل جداگانه‌ای در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.