بخش اول

عملیات
18 دی 1365 نامه ر. بهروز پیرامون تدوین خط مشی سازمان برای تامین وحدت جنبش کمونیستی ایران ۱۸ دیماه ۱۳۶۵
15 دی 1364 با کدام برنامه؟ با کدام خط مشی، کمیسیون نقد و بررسی خط مشی گدشته ۱۵ دیماه ۶۴
24 مهر 1366 به حوزه های سازمان، پلنوم ۱۳۶۶
15 اردیبهشت 1365 بهمن ۱۳۶۵
17 آبان 1365 بیانیه وحدت حزب دمکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان ۸ نوامبر ۱۹۸۶
17 آذر 1366 پیام سازمان به حزب کمونیست اتحاد شوروی بمناسبت ۷۰ سالگی انقلاب اکتبر
15 فروردین 1356 پیام سازمانها و جنبشهای انقلابی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت هفتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل
23 آذر 1366 پیش نویس برنامه سازمان، آذر ۱۳۶۶
بدون تاریخ تسلط حکومت تئوکراتیک و استقرار استبداد مذهبی
02 خرداد 1365 چند خبر از کردستان
15 آبان 1366 دیدار با رهبری حزب کمونیست عراق، آبان ۱۳۶۶
بدون تاریخ سخنرانی پروفسور لوگینف در مورد شعار صلح
09 مرداد 1366 سمینار مدرسه حزبی ۲۰ تا ۳۱ جولای ۱۹۸۷
15 خرداد 1365 صورتجلسه هیات سیاسی ۳۰ خرداد ۱۳۶۵
01 تیر 1365 صورتجلسه هیات سیاسی اول تیر ۱۳۶۵
16 تیر 1365 صورتجلسه هیات سیاسی ۱۶ تیر ۱۳۶۵
31 خرداد 1365 صورتجلسه هیات سیاسی ۳۱ تیر ۱۳۶۵
01 مرداد 1365 صورتجلسه هیات سیاسی اول مرداد ۱۳۶۵
02 مرداد 1365 صورتجلسه هیات سیاسی ۲ مرداد ۱۳۶۵
03 مرداد 1365 صورتجلسه هیات سیاسی ۳ مرداد ۱۳۶۵
04 مرداد 1365 صورتجلسه هیات سیاسی ۴ مرداد ۱۳۶۵
05 مرداد 1365 صورتجلسه هیات سیاسی ۵ مرداد ۱۳۶۵
06 مرداد 1365 صورتجلسه هیات سیاسی ۶ مرداد ۱۳۶۵
08 مرداد 1365 صورتجلسه هیات سیاسی ۸ مزداد ۱۳۶۵
08 دی 1365 صورتجلسه فوق العاده هیات سیاسی ۸ دیماه ۱۳۶۵
25 دی 1365 صورتجلسه هیات سیاسی ۲۵ دیماه ۱۳۶۵
29 دی 1365 صورتجلسه هیات سیاسی ۲۹ دیماه ۱۳۶۵
22 بهمن 1365 صورتجلسه هیات سیاسی ۲۲ بهمن ۱۳۶۵
04 خرداد 1366 صورتجلسه هیات سیاسی ۴ خرداد ۱۳۶۶
15 مرداد 1365 صورتجلسه هیات سیاسی ۶ مرداد ۱۳۶۷
بدون تاریخ قطعنامه پلنوم ۱۳۶۵ پیرامون ارزیابی، سیاست و مناسبات سازمان با جریانهای سیاسی کشور
24 اسفند 1364 کدام خودمختاری، مارس ۱۹۸۶
بدون تاریخ کنفرانس مدرسه حزبی مسکو
02 آبان 1365 گزارش دیدار با مسؤل ایلات کالیفرنیای حزب کمونیست آمریکا، ۲۴ اکتبر ۱۹۸۶
21 خرداد 1363 گزارش سیاسی از اروپا، ۱۱ اوت ۱۹۸۴
17 اردیبهشت 1366 گزارش سیاسی حوزه شماره ۱ باکو
بدون تاریخ گزارش سیاسی وضعیت افغانستان
02 مرداد 1365 گزارش کمیسیون اسناد سیاسی به هیات سیاسی ۲ مرداد ۱۳۶۵
28 تیر 1365 گزارش کمیسیون اسناد سیاسی به هیات سیاسی ۲۸ تیر ۱۳۶۵
11 فروردین 1366 گزارشی از افغانستان، ۱۱ فروردین ۱۳۶۶
بدون تاریخ گزارشی از افغانی های مقیم ایران
بدون تاریخ گزارشی از دیدار با اعضای حزب دمکراتیک خلق افغانستان
07 شهریور 1365 گزارشی از کابل، ۶ مهر ماه ۱۳۶۵
بدون تاریخ مصاحبه با سیمونیا، خاور شناس اتحاد شوروی
بدون تاریخ نامه ای از کابل به فرخ نگهدار
13 اردیبهشت 1364 نامه ر. فرهاد به هیات سیاسی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۴
21 بهمن 1363 نامه نمایندگان سازمان فدائیان خلق ایران-کشتگر در باکو به جشن بنیانگذاری سازمان ۲۱ بهمن ۱۳۶۳
02 اسفند 1363 نامه نماینده سازمان فدائیان خلق ایران-کشتگر در باکو به رفیق اصغر ۲۱ فوریه ۱۹۸۵