چریکهای فدایی خلق ایران - اشرف دهقانی

عملیات
25 آذر 1358 3 رساله: گوشه‌هائی از: "مبارزۀ ایدئولوژیک"، 25 آذر 1358، نقدی بر: "گزارش به خلق"، تابستان 1358، طرحی برای: "دربارۀ حزب"،
22 بهمن 1364 به مناسبت رستاخیز سیاهکل و قیام شکوهمند خلق
بدون تاریخ بیانیه های چریکهای فدائی خلق تا 19 بهمن 1358
20 مرداد 1362 پیام اشرف دهقانی به خلقهای قهرمان ایران
15 دی 1358 تحلیلی از ماهیت قدرت دولتی پس از قیام بهمن
فروردین 1383 حماسه مقاومت، اشرف دهقانی
مرداد 1358 درباره تئوری مبارزه مسلحانه
اردیبهشت 1357 زندگینامه و دفاعیات رفیق تره گل و گزارش چریکهای فدائی خلق از مبارزات دانشجویان تبریز
05 دی 1358 سازش طبقاتی زیر پوشش مبارزه ضدامپریالیستی
19 بهمن 1358 سخنرانی اشرف دهقانی در مهاباد، 19 بهمن 1358 - فایل صوتی
19 بهمن 1358 سخنرانی اشرف دهقانی در مهاباد، 19 بهمن 1358
مهر 1358 سخنی با رفقا
اردیبهشت 1359 سود ویژه
مرداد 1361 شرایط کنونی و وظایف ما
19 بهمن 1361 شمایی از پروسه تکوین نظرات
آبان 1361 فلسطین، در جنگی که ماسک‌ها کنار زده شد
شهریور 1359 مبارزه با سلطه امپریالیسم یا "انحصارطلبی"
بدون تاریخ مبارزه مسلحانه و اپورتونیست‌ها جلد 1
آبان 1361 مبارزه مسلحانه و اپورتونیست‌ها جلد 2
بدون تاریخ مختصری از تاریخچه چریکهای فدایی خلق ایران موسوم به اشرف دهقانی
08 خرداد 1358 مصاحبه با اشرف دهقانی، خرداد 1358
بدون تاریخ مصاحبه با چریکهای فدایی خلق
تابستان 1361 نقدی بر دیدگاه‌های کومه‌له
01 خرداد 1364 ویژه سوم خرداد 64
27 اردیبهشت 1362 ویژه سوم خرداد