چریکهای فدایی خلق - اشرف دهقانی

به مناسبت رستاخیز سیاهکل و قیام شکوهمند خلق
بیانیه های چریکهای فدائی خلق تا 19 بهمن 1358
پیام اشرف دهقانی به خلقهای قهرمان ایران
تحلیلی از ماهیت قدرت دولتی پس از قیام بهمن
حماسه مقاومت، اشرف دهقانی
درباره تئوری مبارزه مسلحانه
درباره شرایط عینی انقلاب
زندگینامه و دفاعیات رفیق تره گل و گزارش چریکهای فدائی خلق از مبارزات دانشجویان تبریز
سازش طبقاتی زیر پوشش مبارزه ضدامپریالیستی
سخنرانی اشرف دهقانی در مهاباد، 19 بهمن 1358 - فایل صوتی
سخنرانی اشرف دهقانی در مهاباد، 19 بهمن 1358
سخنی با رفقا
سود ویژه
شرایط کنونی و وظایف ما
شمایی از پروسه تکوین نظرات
فلسطین، در جنگی که ماسک‌ها کنار زده شد
مبارزه با سلطه امپریالیسم یا "انحصارطلبی"
مبارزه مسلحانه و اپورتونیست‌ها جلد 1
مبارزه مسلحانه و اپورتونیست‌ها جلد 2
مختصری از تاریخچه چریکهای فدایی خلق ایران موسوم به اشرف دهقانی
مصاحبه با اشرف دهقانی، خرداد 1358
مصاحبه با چریکهای فدایی خلق
نقدی بر دیدگاه‌های کومه‌له
ویژه سوم خرداد 64
ویژه سوم خرداد