فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 173، 31 شهریور 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

پیام و رهنمود سازمان چریکهای فدائی خلق به دانش‌آموزان و معلمان مبارز "زنگ" مبارزه

1

بحران پاکستان

1

ملاحظاتی دربارۀ کمیته‌های مخفی اعتصاب (1)

1

هشدار به هواداران

1

جنبش کارگری

- مجتمع طرح کسترش پتروشیمی

3

کمکهای مالی دریافت شده

7

هم‌میهنان مبارز! کارگران و زخمتکشان!

 

رفقا! هواداران! برنامه عمل سازمان را بهر طریق ممکن بمیان توده‌ها ببرید

10

جنبش انقلابی خلق کرد

14

یاد رفقا جواد کاشی، انور اعظمی را با تداوم مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری دمکراتیک خلق گرامی داریم.

14

جاودان باد خاطرۀ فدائی شهید رفیق انور اعظمی

14

جاودان باد خاطرۀ فدائی شهید رفیق جواد کاشی

14