نشریه‌های گوناگون
20 دی 1358 هفته نامه جنبش کارگری شماره 5، ارگان سازمان مبارزه برای ایجاد جنبش مستقل کارگری
پاییز 1379 آزادی، دور دوم، شماره 22 و 23، وابسته به جبهه دموکراتیک ملی ایران
11 خرداد 1358 ایرانشهر، دور جدید، شماره 2
آبان 1359 پیروزی، ماهنامه سیاسی - اجتماعی، شماره 2
بهمن 1362 راه آزادی، گاهنامه جمعیت اقامه، شماره 1، ویژه‌نامه انقلاب
بهار 1375 ساوالان درگی سی، شماره 2
1361 صور اسرافیل، مجموعه کامل، میرزاعلی‌اکبرخان دهخدا، میرزاجهانگیرهان صور اسرافیل، (مجموعه‌ی متون و اسناد تاریخی، کتاب پنجم)
آبان 1373 علم و جامعه، سال 16، شماره 123
13 مرداد 1358 آسیای جوان، شماره 2
12 خرداد 1358 استقلال، سال اول، شماره اول
07 دی 1367 بسوی وحدت، شماره 7
تابستان 1378 پرسش، فصلنامه سیاسی، اجتماعی و علمی، شماره 2
مهر 1332 پیام نو، انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد شوروی، شماره 68 - 69
دی 1326 پیام نو، انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد شوروی، شماره 12
فروردین 1359 پیشتاز نشریه کارگران پیشرو صنعت نفت، سال دوم، شماره 4
اردیبهشت 1358 چشمه، نشریه دانشجویان دموکرات دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره 1
1357 در راستای انقلاب، سرتوک، نشر سرخ، دفتر اول
فروردین 1359 فریاد کارگران، هنر و ادبیات کارگری، شماره 1
فریاد کارگران، هنر و ادبیات کارگری، شماره 2
تابستان 1359 کتاب فصل، کانون نویسندگان و شاعران گرگان، شماره 2 - 3
گاهنامه، نشریه انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه مشهد، ویژه روز جهانی کارگر
01 تیر 1359 لوح، دفتری در قصه، دوره‌ی دوم، شماره 1
پاییز 1366 میزگرد، شماره 3
آبان 1361 نظم کارگر، بولتن سراسری کمیته‌های عمل کارگری، شماره 3
خرداد 1369 هبوط، گاهنامه، علی فیاض، شماره 1
آذر 1358 کار و هنر، گاهنامه، شماره 1
دی 1358 کار و هنر، گاهنامه، شماره 2
25 مرداد 1332 دیشب دربار خائن ایران دست بیک کودتای نظامی زد ولی عقیم ماند، بسوی آینده
24 خرداد 1324 ستاره سرخ، شماره 15، سال اول