فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 72، 29 مرداد 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

برای به زانو درآوردن امپریالیسم یک دنیا کار وجود دارد

1

بیانیۀ مشترک دربارۀ صلح و نیروهای ضد انقلاب در کردستان

1

چه کسانی مسئول فاجعه هستند؟!

1

مقامات جمهوری اسلامی باید به مردم ایران توضیح دهند که: چرا و به دستور چه کسانی به کتاب‌فروشی‌ها یورش می‌برند

2

پیرامون مناظره تلویزیونی نمایندگان گروهی از کارگران با مسئولین وزارت کار، وزیر کار: به علت فشاری که به ما وارد می‌شد، لغو این قانون فوریت داشت

پرسیدنی است که وقتی کارگران مخالف این تصمیم هستند چه کسانی جز سرمایه‌داران عامل فشار بودند؟

3

بازرگان توطئه‌های جنایتکارانه امپریالیسم امریکا را «توطئه فرضی» می‌خواند

4

از تجربه مبارزات زحمتکشان میهن‌مان درس بگیریم، ...و بدینسان ترکمن صحرا، سرزمین حماسه و شورا شد (قسمت آخر)

5

چرا شورای کارخانه دیسمان منحل گردید؟

6

نامه یک کارگر، در روزنامه «کار» بنویسید که: کارگر متحد همه چیز، کارگر پراکنده هیچ چیز

6

مجلس شورای اسلامی باید مصوبات ضدکارگری شورای انقلاب را لغو کند

7

کارگران شرکت کورزین قشم: نمی‌گذاریم حق‌مان را بیش از این پایمال کنند

7

گزارشی از یک سفر: رفقا؛ باید دست در دست هم بازو به بازو، متکی بر پرولتاریا و پیشاپیش آن بسوی آرمان سوسیالیسم پیش بتازیم

8

اعلامیه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) بهشهر: عمل ضددمکراتیک دادگاه انقلاب اسلامی بهشهر را محکوم می‌کنیم

8

تقویم انقلاب جهانی: بمناسبت چهاردهمین سال آغاز مبارزۀ مسلحانه خلق در نامیبیا، نامیبیا در راه کسب استقلال و آزادی

10

دستاوردهای انقلاب و سوسیالیسم: مشکل مسکن در کوبای انقلابی چگونه حل شد؟

11

اخبار جهانی

11

درسهائی از جنبش کارگری ایران، بررسی اعتصاب 56 روزۀ کارگران صنایع فولاد اهواز (قسمت دوم)

12

هشدار! امپریالیسم امریکا و ایادی آن قصد دارند مناطقی از جنوب و جنوبغربی میهن را در اختیار گیرند

14

درگیری خونین بین زحمتکشان روستاهای دولت‌آباد، اسکیل و کاهو نتیجۀ سیاست‌های تفرقه‌افکنانه روحانیت مرتجع و استاندار

15

زحمتکشان اطراف جاده ساوه یکبار دیگر نشان دادند که به نیروی اتحاد میتوان دشمنان مردم را به زیر کشید

16

شهردار بندرعباس دستور داده است که آب و برق را به روی زحمتکشانی که از روستاها آواره شده‌اند، ببندند

16

دست اربابان زالوصفت و حامیانشان از سر دهقانان زحمتکش کوتاه!

16

اعدام انقلابیون کمونیست، لکه ننگی بر دامن جمهوری اسلامی

18

شعر: با آرمان خلق

18

گرامی باد خاطره رفقای شهید مردادماه

20

چگونه دشمنی با کمونیستها "جمهوری اسلامی ایران" را به تقلید از سیاست‌های امپریالیستی وامی‌دارد

20

فدایی خلق دکتر نریمی‌سا در قلب کارگران و زحمتکشان جا دارد

20

قطب‌زاده از چه سیاستی دفاع می‌کند؟

20