فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 82، 7 آبان 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

چیست شرط پیروزی؟ (قسمت دوم)

1

جنایات جنگی رژیم صدام نشانه حقارت تجاوزگران در برابر مقاومت حماسه‌آفرین خلق

1

9 رفیق فدائی، شهدای سنگرهای خوزستان، همیشه زنده‌اند

1

تسخیر انقلابی سفارت تجلی خشم توفندۀ خلق علیه امپریالیسم امریکا

3

شرکت در کمیته‌های دفاع از انقلاب وظیفۀ مبرم کارگران در دفاع از استقلال میهن است

4

هر فدائی، یک گزارشگر انقلابی، سخنی کوتاه با رفقای هوادار پیرامون گزارش‌های تبلیغی

5

تجار بزرگ با احتکار و ایجاد گرانی مصنوعی بمثابه ستون پنجم دشمن

5

کارگران مبارز راه آهن خواهان تشکیل و تقویت «کمیته‌های دفاع از انقلاب» در راه آهن سراسری هستند

6

شکوه همبستگی خلق در مراسم تشییع جنازۀ شهدای کارگران اراک

6

طبقه کارگر ایران در سنگر رزم و در عرصه تولید قاطعانه از انقلاب دفاع می‌کند

7

زحمتکشان چهار صد روستای "میناب" از فقر، گرسنگی، بی‌سوادی، بیماری و ستم اربابان رنج می‌برند

8

ملاحسنی در میان زحمتکشان کرد و ترک تخم نفاق و دودستگی می‌پراکند

8

دهقانان بیدار آمل: با مصادرۀ انقلابی زمین‌های "بخشی‌ها" مبارزه ضدامپریالیستی را به پیش ببریم

8

دهقانان زحمتکش روستای (فاراب) به همراه کارگران و زحمتکشان سراسر ایران از ثمرات انقلاب خود دفاع می‌کنند

8

اعلام آمادگی برای کار در مناطق جنگی

9

اعلام آمادگی معلمین مبارز سمنانی و قزوینی برای اعزام به جبهه

9

حرکت مردمی جهاد سازندگی یزد

9

زحمتکشان خواهان توزیع عادلانۀ مایحتاج عمومی هستند

9

تأمین مایحتاج حیاتی مردم به نفع انقلاب است

9

هفت اتوبوس حامل رفقای هوادار و جوانان رزمندۀ شمال به جبهه رفتند

9

تکذیب می‌شود

9

رژیم عراق مردم ایران را گروگان می‌گیرد

10

از پیشنهاد کارگران انقلابی کارخانه ناست حمایت کنیم!

10

شرکت در پیکار مقدس خلق علیه امپریالیسم امریکا و رژیم جنایتکار صدام وظیفه هر دانش‌آموز آگاه و مبارز است

11

ما با امپریالیسم امریکا در جنگیم

12

از یادداشت‌های فدائیان خلق: امپریالیسم محتضر بر دیوار محال شاخ می‌کوبد

14

نامۀ یک دانش‌آموز سال اول راهنمائی

15

از سخنان نفتگر 57 ساله

15

دروازه عار: محلۀ فقر و حماسه، رنج و مقاومت

16

توضیح و تصحیح

18

مبارزات کارگران مشهد در مقابل تجاوزات امپریالیزم و رژیم عراق

19

اخلال در تولید، سلاح سرمایه‌دار، علیه انقلاب است

19

نامه‌ای از یک کارگر کوره‌پژخانه به «کار»: تا موقعی که کارگران تشکیلات نداشته باشند، سرمایه‌داران می‌توانند زور بگویند

19

طبقه کارگر قهرمان ایران در صف مقدم دفاع از انقلاب می‌رزمند

20

نامۀ یک کارگر خیاط به «کار»: مصلحت انقلاب در دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان است

20

کارگران مبارز ایران: با مشارکت فعال در انجمن‌ها، شوراها و کمیته‌های محلی و سازماندهی توزیع مایحتاج عمومی از انقلاب و منافع زحمتکشان دفاع کنید!

21

شعر: خونبهای آزادی چه سنگین است!

21

از پادگان زنجان برای نشریه «کار»: نامه منقضی خدمت‌های سال 56 هوادار سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت)

21

فدائی شهید رفیق عبدالحسین شاه‌میر

22

فدائی شهید رفیق رحیم مقیطی

22

فدائی شهید رفیق شهریار باقرزاده

22

فدائی شهید رفیق رحمت‌الله (امیر) اسفندیارپور

22

رفیق کارگر فدائی شهید سعید کوشش

22

فدائی شهید رفیق علی حاتم‌زاده

23

فدائی شهید رفیق محمدرضا آذریان

23

کنگره دائمی خلق عرب: جنگ عراق در خدمت صهیونیسم و امپریالیسم است

24

شورای امنیت سازمان ملل تجاوزات و جنایات رژیم صدام را نمی بیند

24