فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 213، شهریور 1366

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

7 سال جنگ و ضرورت تبدیل جنگ به جنگ داخلی

1

ماجراجوئیهای جمهوری اسلامی و دخالت نظامی مستقیم امپریالیزم در منطقه

1

نجات زندانیان سیاسی در گرو گسترش مبارزات توده‌ایست

1

سازماندهی طبقه کارگر، اصلی‌ترین وظیفه ماست

1

توضیح و تشریح برنامه سازمان (2)

1

17 شهریور، نقطۀ پایانی توهمات توده‌ها به رژیم

2

صمد همچون ارس جاریست

5

چگونه باید به جنگ خاتمه داد

8

از میان نشریات

- اپورتونیسم در برخورد به مسئله صلح

14

بازگشائی مدارس و دانشگاهها و ضرورت گسترش مبارزه علیه رژیم

16

یادداشتهای سیاسی

- "تعزیر حکومتی" مانور دیگر جناح مسلط هیئت حاکمه

- رفسنجانی بازهم به امپریالیسم آمریکا رهنمود می‌دهد.

17

یادداشتهای سیاسی

-اعتصاب کارگران معادن آفریقای جنوبی، ضربه‌ای دیگر بر پیکر رژیم نژادپرست.

18

در دوازدهمین سالگرد درگذشت هوشی‌مین یاد این کمونیست کبیر، انترناسیونالبیست وفادار به آرمانهای پرولتری و رزمنده خستگی‌ناپذیر را با آموختن از تمام خصائل عالی کمونیستی او گرامی بداریم

20

پاسخ به سئوالات

20

گرامی باد خاطره رفقای شهید سازمان در شهریورماه

20