فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 219، اسفند 1366

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: "جنگ شهرها" مقدمۀ تشدید نبرد در جبهه‌های جنگ

1

نشریه کار در آستانۀ دهمین سال انتشار

1

بهاران خجسته باد

3

توضیح و تصحیح

3

وضعیت زنان ایران در 8 مارس روز همبستگی زنان زحمتکش

5

یادداشتهای سیاسی

         - توطئه جدید امپریالیسم و صهیونیسم علیه خلق فلسطین

         - حمله به سفارتخانه و کنسولگری شوروی عرصه دیگری از کشمکش جناحهای هیئت حاکمه

6

         - بندوبست‌های جدید رژیمهای ایران و ترکیه

7

مبارزۀ کارگران برای افزایش دستمزد ادامه خواهد یافت

8

اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در محکومیت ازسرگیری جنگ شهرها

9

از میان نشریات

         - نوسان و ابهام راه کارگر و جایگاه مجاهدین در انقلاب

         - حزب توده و انتخابات مجلس ارتجاع

12

گرامی باد خاطره فدائی شهید صفائی فراهانی

12

توضیح و تشریح برنامۀ سازمان (8)

13

گرامی باد 18 مارس سالروز ایجاد کمون پاریس اولین حکومت کارگری جهان

16

گرامی باد خاطره فدائی شهید مسعود احمدزاده

16

مارکس جاویدان است

17

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

21

گرامی باد خاطره فدائیان خلق رفقا نظام، کاظم، هادی

22

پاسخ به سؤالات

23

پتک است خون من، در دست کارگر، داس است خون من، در دست برزگر

         - جاودان باد خاطرۀ شهدای اسفندماه سازمان

24