فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 282، مهر 1374

لینک به فایل

عنوان

صفحه

آخرین تلاش و آخرین تصفیه

1

اشکال نوین مبارزه کارگری

1

اعضاء، فعالین و هواداران سازمان! برنامه سازمان را در میان توده‌های مردم تبلیغ و ترویج کنید و در توزیع هرچه گسترده‌تر آن بکوشید.

2

یک ارزیابی از چهارمین کنفرانس  جهانی زن

3

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 7

5

از میان نشریات

         - سوءاستفاده از ارزشهای انقلابی، تثبیت خط مشی بورژوائی، نگاهی اجمالی به کنگره چهارم سازمان (اکثریت)

                  - خط مشی سیاسی و خاصیت کنگره اکثریت

7

                   - یرضد کارگران و زحمتکشان

                   - برضد انقلاب

8

                  - فدائیان «میهن» نام ها را نیز به قبح خویش می آلایند

9

اعلامیه مشترک

         - موج اعدام آزادیخواهان در کردستان را متوقف کنید!

12

اخبار و گزارشات کارگری جهان

13

یادداشتهای سیاسی

         - واحدهای واکنش سریع و «استراتژی بازدارندگی»

         - ارتجاع بر آتش جنگ می دمد

14

         - 200 هزار پناهنده افغانی بازگردانده شدند

15

         - ورشکستگی سیاسی و مسئله توطئه

16

گزارش آکسیونهای یادبود جان باختگان قتل عام 67

16