فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 551، نیمه دوم خرداد 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

توفان در راه است

1

پاسیفیسم و بی‌عملی در جنبش طبقاتی کارگران جائی ندارد، به بهانه ی برگزاری مراسم اول ماه مه در پارک لاله تهران

1

آیا تحرکات تازه اسرائیل و فلسطینی ها، راهی به سوی صلح خواهد برد؟

1

جندالله و جمهوری اسلامی، دو روی یک سکه

1

بیکاری و رادیکالیزاسیون جنبش کارگری در فرانسه

4

کمک های مالی

8

بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت 28مین سالگرد اعدام سعید سلطانپور

8

هذیان‌گوئی "چریک‌ها"

8

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

8

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

10

رادیو دمکراسی شورایی

12