فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 552، نیمه اول تیر 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

انفجار خشم توده ای پس از انتخابات فرمایشی

1

معمای حضور 85درصدی مردم در انتخابات و پیدایش بحران انقلابی

1

انفجار خشم توده‌ها انقلاب را با خون خود فریاد کرد

1

انتصاب احمدی نژاد و تاثیر آن بر مناسبات بین المللی رژیم جمهوری اسلامی

1

انتخابات پارلمان اروپا، رسواتر از همیشه!

1

نه سازش نه تسلیم نبرد تا پیروزی! نه سازش نه تسلیم نبرد تا رهائی! مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر استبداد! مرگ بر جمهوری اسلامی!

6

در باره تاکتیک‌ها و شعارهای مبارزاتی در لحظه کنونی

7

نه سازش نه تسلیم نبرد تا رهائی!...

7

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

8

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

رادیو دمکراسی شورایی

10