فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 559، نیمه دوم مهر 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

بازتولید یک تضاد 30 ساله

1

طبقه کارگر باید خود را برای نبردهای سیاسی بزرگ آماده کند

1

جنبش دانشجویی، یک معضل جدی جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی

1

دور تازه‌ی مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

4

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

رادیو دمکراسی شورایی

8