فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 565، نیمه دوم دی 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

فروریزی نیروهای حکومتی در پی بن بست سیاسی رژیم

1

ورود نظامیان چهار ستاره به قوه قضاییه، حلقه دیگری از زنجیره سرکوب رژیم

1

بیانیه پنج نفره وحدت و تضاد در اردوگاه اپوزیسیون بورژوایی

1

مردم فلسطین قربانی اشغالگری اسرائیل و رقابت جبهه‌های عربی و اسلامی

1

بیانیه‌های پنج ماده‌ای موسوی و کروبی حلال بحران نخواهند بود

1

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

4

رفیق مسعود طاعتی هم از میان ما رفت

7

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

انقلاب اجتماعی و حزب انقلاب اجتماعی (2)

12

رادیو دمکراسی شورایی

12