فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 583، نیمه دوم مهر 1389

لینک به فایل

عنوان

صفحه

تشدید تحریم های سیاسی، تنگتر شدن حلقه محاصره بر جمهوری اسلامی ایران

1

بحران ارزی و مالی، آستانۀ ورشکستگی و فروپاشی کامل اقتصادی

1

افزایش 70 هزار نفری زندانیان در یک سال

1

لیبرالیسمی که به فاشیسم می گراید و مبارزه ای که در جریان است

1

سرمایه دارانی که به خاط قتل کارگران هرگز محاکمه نمی شوند

1

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

2

کمک های مالی

4

رادیو دمکراسی شورایی

8