فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 596، نیمه اول اردیبهشت 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

گسترش بحران در بالاترین سطح هیات حاکمه جمهوری اسلامی

1

سالی که نکوست از بهارش پیداست، تشدید رکود و افزایش نرخ تورم

1

تحقق خواست‌های کارگران در اول ماه مه تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است

1

اعتراضات توده ای در سوریه

1

اول ماه مه در یک دهه مبارزه طبقاتی کارگران ایران (بخش آخر)

6

رادیو دمکراسی شورایی

12