فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 621، نیمه دوم اردیبهشت 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

ترکیب مجلس نهم بازتاب ادامه‌ی تنش‌های درونی حاکمیت

1

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و نقش طبقه ی کارگر در آن

1

عدم امنیت و بی حقوقی مطلق زنان در جمهوری اسلامی

1

مراسم‌های اول ماه مه و موانع اتحاد عمل کارگری

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

4

کمک های مالی

6

ستم و تبعیض بر پایه جنسیت ملغا باید گردد

6

اعلان جنگ به نظم سرمایه‌داری و سیاست اقتصادی طبقه سرمایه‌دار

10

رادیو دمکراسی شورایی

12