فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 657، نیمه دوم آبان 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

محدودیت‌ها و موانع دولت روحانی در توافقات هسته‌ای

1

گزارش سیاسی کمیته اجرایی به کنفرانس چهاردهم سازمان

1

گزارش کنفرانس چهاردهم سازمان فدائیان (اقلیت)

1

قطعنامه در مورد لغو مجازات اعدام

7

پیام شرکت کنندگان در چهاردهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) به طبقه کارگر!

8

کمک های  مالی

10

پیام شرکت کنندگان در چهاردهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) به رفقای هوادار و فعالان سازمان در داخل کشور

11

پیام شرکت کنندگان در چهاردهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) به زندانیان سیاسی، خانواده های جانباختگان فدایی و رفقای دربند

12

پیام هواداران سازمان در داخل کشور به کنفرانس چهاردهم سازمان

13

تصحیح و پوزش

13

پیام فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – داخل کشور به چهاردهمین کنفرانس سازمان

14

تلویزیون دمکراسی شورایی

14