فهرست مطالب ریگای گل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- شاخه کردستان شماره 22، مهر 1363

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

چرا کومه‌له از مبارزه ایدئولوژیک سالم می‌هراسد؟

1

سرمقاله: قدرت متحد توده‌ها تنها ضامن شکست سیاستهای ارتجاعی رژیم است

1

چه کسی "شکست‌طلب و منفعل" است؟

1

قطعنامه آکسیون سراسری دانشجویان هوادار سازمان در اعتراض به تخلیه و تخریب روستاهای کردستان

3

بیانیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – کمیته خارج از کشور در رابطه با آکسیون سراسری دانشجویان هوادار سازمان در اعتراض به سیاست تخلیه و تخریب روستاهای کردستان

4

کمکهای مالی دریافت شده

12

توضیح و تصحیح

12

مه‌پرسن‌کیم

16

خلق کرد پیروز است

         جدول یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد

17

توطئه ارتجاع منطقه علیه جنبش انقلابی در کردستان

18

نام و یاد اسکندر همیشه زنده است!

18

جاودان باد خاطره فرمانده دلیر فدائی رفیق محمد کس‌نزانی

18

گرامی باد خاطره رفیق مصطفی رسولی

18