فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 220، فروردین 1367

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

بودجه سال 67: وسیله‌ای برای غارت و چپاول توده‌های زحمتکش

1

"انتخابات" و تسویه‌حساب جناحها

1

اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) پیرامون ماجراجوئیهای امپریالیسم آمریکا و جمهوری اسلآمی در خلیج فارس

4

یادداشتهای سیاسی

         - تازه‌ترین دستاورد جنگ ارتجاعی در منطقه!

         - افغانستان و قرارداد ژنو

5

طبقۀ کارگر ایران در آستانۀ اول ماه مه

7

انشعاب در حزب دمکرات کردستان ایران

8

موضع سازمان نسبت به انتقاد از خود "شورایعالی"

9

زنده باد همبستگی بین‌المللی کارگران سراسر جهان!

10

از میان نشریات

         - نغمه‌سرائی اکثریت (جناح کشتگر) در ستایش نهادهای بورژوائی

11

         - اپورتونیسم و تبلیغ صلح ارتجاعی – بوروکراتیک

13

گرامی باد خاطره رفیق کبیر، فدائی شهید بیژن جزنی و همرزمانش

15

توضیح و تشریح برنامۀ سازمان (9)

16

شعری از لاهوتی

21

پاسخ به سؤالات

24

گرامی باد خاطره شهدای فروردین ماه سازمان

24

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

24