فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 573، نیمه دوم اردیبهشت 1389

لینک به فایل

عنوان

صفحه

تصورات باطل ارتجاع و نتیجه معکوس تاکتیک

1

عراق و ادامه بحران این کشور بعد از انتخابات

1

بحران در یونان، وحشت در جهان سرمایه‌داری

1

بیانیه سازمان: حجاب اجباری ملغا باید گردد

3

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

کارگران ساختمانی، محروم‌ترین و بی‌حقوق‌ترین بخش طبقه‌ی کارگر

8

رادیو دمکراسی شورایی

8